Godło, herb

** Szkola Podst. w Sarnakach

*** im.Bohaterow Akcji V2

Podsumowanie zaj. mat. w kl. IV-V

 

Informacja podsumowująca zajęcia wyrównawcze z matematyki klas IV-V realizowane w ramach projektu SRS VI

Na zajęciach uczniowie rozwiązując zadania rozwijali sprawność rachunkową, pamięć oraz umiejętność logicznego rozumowania. Poprzez pracę w grupach kształcili umiejętność przedstawiania rozwiązania zadania w sposób czytelny i wyrabiali nawyk sprawdzania uzyskanych rozwiązań. Karty pracy wykorzystywane na zajęciach przyzwyczajały uczniów do samodzielnego uczenia, pracowitości i analizy prostych zagadnień i problemów matematycznych. Gry i zabawy komputerowe pozwalały na utrwalanie zdobytych umiejętności.

U  dzieci korzystających z  zajęć pojawił się  wzrost możliwości intelektualnych. Nastąpiło wyciszenie postaw lękowych. Dzieci chętnie zabierały głos , nie bały się, że sposób ich rozwiązania zadania będzie błędny. Zaczęły zachowywać się bardziej racjonalnie w  sytuacjach problemowych. Nie uciekały przed sytuacjami trudnymi, tylko próbowały zadanie rozwiązać jeszcze raz. Poprawiły się również oceny otrzymywane na lekcjach matematyki.

Uczniowie uzyskali większą sprawność w zakresie:

  1. 1. Rachunku pamięciowego, szacowania wyników, algorytmów działań, dokonywania obliczeń.
  2. 2. Rozwiązywania zadań tekstowych związanych z codziennością.
  3. 3. Odczytywania informacji z tabel, rysunków i diagramów.
  4. 4. Formułowania w języku matematyki prostych problemów, spotykanych w środowisku ucznia.
  5. 5. Logicznego myślenia, czytania ze zrozumieniem oraz formułowania wniosków.
  6. 6. Wyrównali braki, nieznacznie poprawili oceny z przedmiotu, chętniej zgłaszają się do odpowiedzi.

Dzięki uczestniczeniu w zajęciach uczniowie mają mniejszą skalę niepowodzeń szkolnych. Po przeprowadzeniu diagnozy i dokonaniu analizy zbiorczej stwierdzam, iż każdy z uczestników zajęć osiągnął sukces na miarę swoich możliwości.

Uczniowie zakończyli udział w projekcie.

Jolanta Kołaczkowska