KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA ZDALNEGO NAUCZANIA

Utworzono: 16-04-20
Jolanta Chromiec

 

 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej, jako: „RODO”), informujemy Panią/Pana o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy dane osobowe gromadzone w związku realizacją procesu kształcenia z wykorzystaniem metod i technik nauki na odległość (dalej: zdalne nauczanie), a także o przysługujących Państwu prawach, wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych:

informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku ze zdalnym nauczaniem jest Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Akcji V2, ul. 3 Maja 27, 08-220 Sarnaki
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez: email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres Administratora danych;
 3. Dane osobowe ograniczone do niezbędnego minimum będą przetwarzane w celu prowadzenia kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19.
 4. Dane osobowe dla potrzeb zdalnego nauczania przetwarzane będą w zakresie:
  • imię (imiona) nazwisko,

  • adres poczty e-mail, nr telefonu,

  • informacje o: uczęszczaniu ucznia do Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Akcji V2, okresie uczęszczania ucznia do szkoły i klasie, do której uczeń uczęszcza,

 5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art.6 ust. 1 lit. c RODO (tj. obowiązek prawny ciążący na administratorze) oraz 6 ust. 1 lit. e RODO (realizacja wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym) w związku z realizacją:
   • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.)
   • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w punkcie 3 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz GOOGLE LLC świadczące usługę G-Suite dla szkół i uczelni, którym administrator powierzył dane w ramach kształcenia na odległość.
 7. Dane osobowe nie będą podlegać automatycznym sposobom przetwarzania danych opierających się na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w szczególności nie będą podlegać profilowaniu.
 8. Dane mogą być przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy w celu realizacji usługi nauki zdalnej, jednakże w takim przypadku są odpowiednio zabezpieczone co gwarantuje dostawca usługi w stosownej umowie z Administratorem.
 9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 10. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby prowadzenia kształcenia na odległość jest wymogiem wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Bez przetwarzania ww. danych osobowych realizacja nauczania na odległość nie będzie możliwa.
 11. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
   1. prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, w przypadkach o których mowa w art. 15 RODO;
   2. prawo żądania sprostowania/poprawienia danych osobowych, w przypadkach o których mowa w art. 16 RODO;
   3. prawo żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w art. 17 RODO;
   1. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
   2. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).