Godło, herb

** Szkola Podst. w Sarnakach

*** im.Bohaterow Akcji V2

Zarządzenie w sprawie rekrutacji na rok sz.2021/2022

 

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.3.2021

WÓJTA GMINY SARNAKI

z dnia 21 stycznia 2021 r.

w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 154 ust. 1 pkt 1, w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Określa się terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sarnaki na rok szkolny 2021/2022:

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego, klasy pierwszej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę     w postępowaniu rekrutacyjnym

01.03.2021 r. – 19.03.2021 r.

12.04.2021 r. –14.04.2021 r.

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną złożonych wniosków i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę       w postępowaniu rekrutacyjnym

do dnia 26.03.2021 r.

do dnia

16.04.2021 r.

3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

do dnia

31.03.2021 r.

do dnia

20.04.2021 r.

4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego, klasy pierwszej szkoły podstawowej, w postaci pisemnego oświadczenia

do dnia

07.04.2021 r.

do dnia

22.04.2021 r.

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do dnia 09.04.2021 r.

do dnia

26.04.2020 r.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się:

1) Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Akcji V2 w Sarnakach

2) Dyrektorowi Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Serpelicach

3) Dyrektorowi Przedszkola Samorządowego w Sarnakach.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.