Godło, herb

** Szkola Podst. w Sarnakach

*** im.Bohaterow Akcji V2

Realizacja projektów

Informacje o realizacji projektu

alt


Szkoła Równych Szans. III edycja
Okres realizacji: październik 2011 – czerwiec 2012

Od października 2011 roku Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej w partnerstwie z 16 gminami z województwa mazowieckiego realizuje projekt „Szkoła Równych Szans. III edycja”. Projektem zostało objętych 28 szkół podstawowych i gimnazjów, które znajdują się na terenie partnerskich gmin. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego FunduszuSpołecznego w ramach priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych  uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego kapitał Ludzki.

Czytaj więcej: Informacje o realizacji projektu

Podkategorie