Godło, herb

** Szkola Podst. w Sarnakach

*** im.Bohaterow Akcji V2

Szkoła Równych Szans VI

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2016

 

uw

Wyłonienie wykonawcy na  przeprowadzenie kursu 30 godzin  „Praktyk Zastępowania Agresji „ dla 1 pedagoga  Szkoły Podstawowej  im. Bohaterów Akcji V2 na rzecz projektu „Szkoła Równych Szans VI” w ramach RPOWM  na lata 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Numer umowy RPMA.10.01.01-14-3910/15

 

W zakładce DOKUMENTY/ SZKOŁA RÓWNYCH SZANS VI znajdują się:

 1. Zapytanie ofertowe  TZA Sarnaki
 2. Formularz ofertowy
 3. Oświadczenie o braku powiazań kapitałowych i osobowych
 4. Projekt umowy 

Harmonogram zajęć SP X-XII

04 pasek kolor

 

Planowany harmonogram zajęć SRS VI Szkoła (zad.31) październik 2016r. - grudzień 2016r.

Szkoła Równych Szans VI w ramach RPOWM na lata 2014-2020 współfinansowanego

z Europejskiego Funduszu Społecznego. Numer umowy RPMA.10.01.01-14-3910/15

 11

2

3

4

5

6

 

 

"Szkoła Równych Szans - VI edycja"

 

04 pasek kolor

 

Gmina Sarnaki od września 2016r. rozpoczęła realizację projektu "Szkoła Równych Szans - VI edycja" dofinansowanego z Funduszy Europejskich, który potrwa do końca 2017r.

W ramach projektu w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Akcji V2 i Gimnazjum im. Bohaterów Akcji V2 prowadzonych przez Gminę Sarnaki uczniowie będą mogli wziąć udział w zajęciach z języka angielskiego, rosyjskiego, nauk matematyczno-przyrodniczych, technologii informacyjno - komunikacyjnych oraz warsztatach literacko – plastycznych, teatralnych. Przewidziano również zajęcia z pedagogiem, logopedą oraz szkolenia dla nauczycieli.

Tematyka i forma zajęć wynika z przeprowadzonych w każdej ze szkół Diagnozach Potrzeb.

Każda ze szkół prowadzi indywidualnie rekrutację na zajęcia zaplanowane w swojej szkole. Szczegóły dostępne są na tablicach ogłoszeń i stronach internetowych obu szkół.

Projekt realizowany jest wspólnie z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz gminami Jabłonna Lacka, Kozienice, Poświętne, Przasnysz, Radzymin, Repki, Klembów, Sobolew, Wodynie i Zawidz. Celem projektu jest zwiększenie kompetencji kluczowych uczniów i kompetencji zawodowych nauczycieli w 43 szkołach woj. mazowieckiego. Dofinansowanie projektu z UE wynosi 3 222 967,45 zł, a całkowita wartość projektu to 4 028 709,31zł.

 

Szkoła Równych Szans VI - ZADANIA

04 pasek kolor

 

SZKOŁA RÓWNYCH SZANS VI

ZAJĘCIA REALIZOWANE W SZKOLE PODSTAWOWEJ W SARNAKACH (ZAD. 32)

Zajęcia będą realizowane w Szkole Podstawowej w ramach projektu unijnego Szkoła Równych Szans VI w okresie październik 2016r. – grudzień 2017r. Będą to zajęcia pozalekcyjne, na które zostanie przeprowadzony nabór wśród uczniów. Rekrutacja przeprowadzona będzie zgodnie ze wstępną diagnozą i regulaminem rekrutacji. Uwzględnione zostaną specjalne potrzeby edukacyjne uczniów.

Uczniowie podczas poszczególnych zajęć nauczą się/ zdobędą następujące umiejętności:

 1. Nauczą się asertywności, będą poznawać sposoby radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych, ćwiczyć umiejętności zachowania w różnych sytuacjach społecznych;
 2. Podczas zajęć logopedycznych niwelowane będą zaburzenia mowy w zakresie artykulacji grupy głosek u uczniów wymagających indywidualizacji w postępowaniu terapeutycznym;
 3. Uczniowie będą tworzyć prace plastyczne, literackie (komiks, opowiadanie, wiersz) w oparciu o ulubione pozycje książkowe;
 4. Uczniowie będą rozwijać umiejętności matematyczne w szczególności poświęcone obszarowi wyobraźnia geometryczna w formie zabaw, gier i eksperymentów;
 5. Uczniowie będą rozwijać kompetencje matematyczne i naukowo-techniczne, w tym znajomość podstawowych procesów zachodzących w świecie przyrody, a także kompetencje społeczne - kreatywność i innowacyjność;
 6. Uczniowie wezmą udział w warsztatowych zajęciach rozwijających wyobraźnię geometryczną;
 7. Uczniowie będą rozwijać kompetencje w zakresie ekspresji kulturalnej poprzez słowo mówione, gesty, mimikę i ruch oraz umiejętność współpracy w grupie. Poznają przykładowe teksty literackie, które przełożą na własny język ekspresji.
 8. Uczniowie będą wzbogacać zasób słownictwa dotyczącego życia codziennego, prowadzić będą konwersacje w języku angielskim, pogłębiać wiedzę o kulturze krajów anglojęzycznych. Będą utrwalać słownictwo z zakresu życia codziennego, używać języka angielskiego w praktyce;
 9. Uczniowie będą wyrównywać braki w zakresie techniki liczenia pamięciowego, ćwiczyć umiejętności praktyczne: odczytywania godzin na zegarze, wskazań termometru, obliczeń zegarowych i kalendarzowych;
 10. Uczniowie będą uczestniczyć w wyjazdach do teatru w celu podniesienia kompetencji społecznych.
 1. Przydział zajęć  z projektu SRS VI:

z 31 SP

 

 2. Planowane wyjazdy w projekcie SRS VI:

 • 1 wyjazd edukacyjny i zajęcia warsztatowe przygotowane przez pracowników lub studentów Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach dla uczniów zajęć matematycznych kl. IV- V Szkoły Podstawowej,
 • 1 wyjazd edukacyjny do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie (uczestnicy zajęć wyrównawczych z matematyki i rozwijających zainteresowania matematyczne)
 • 2 wyjazdy edukacyjne do teatru do Warszawy dla uczestników zajęć teatralnych kl. IV-V Szkoły Podstawowej,
 • 2 wyjazdy edukacyjne do teatru CKiS w Siedlcach dla uczestników zajęć teatralnych kl. II Szkoły Podstawowej,

3. Szkolenia nauczycieli w projekcie SRS VI:

 • Szkolenie 1 nauczyciela - Trening Zastępowania Agresji.

 

 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa

 

07 SRS VI pasek bw

 

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE SRS  VI

SZKOŁA PODSTAWOWA W SARNAKACH

1. Informacja o projekcie:

Szkoła Równych Szans – VI edycja. Umowa o dofinansowanie numer umowy: RPMA.10.01.01-14-3910/15-00 projekt współfinansowany  przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020)

2. Cel projektu:

Czytaj więcej: Regulamin rekrutacji i uczestnictwa