Godło, herb

** Szkola Podst. w Sarnakach

*** im.Bohaterow Akcji V2

Dziecięca Akademia Przyszłości 2012/13

Dziecięca Akademia Przyszłości


alt

W roku szkolnym 2012/2013 w naszej szkole realizowany był projekt
"Dziecięca Akademia Przyszłości - wyrównywanie
szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia
rozwijające kompetencje kluczowe w szkole podstawowej"

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Celem projektu było:
- rozszerzenie oferty edukacyjno - wychowawczej,
- przeciwdziałanie zjawiskom przemocy i agresji,
- wsparcie pedagogiczno - psychologiczne uczniów mających trudności w nauce,
- kształtowanie umiejętności własciwego spędzania wolnego czasu,
- realizowanie idei wychowania przez sport.

W projekcie uczestniczyli nieodpłatnie uczniowie klasy II i III. Realizacja projektu zakładała przeprowadzenie dla uczniów 20 godzin w miesiącu zajęć pozalekcyjnych:
- język obcy - 4 godz.  - prowadziła p. Iwona Raczyńska,

alt
 
- zajęcia sportowo - wychowawcze - 6 godz. - p. Barbara Kłykocińska i p. Anna Wawryniuk,

alt
 
- zajęcia z technologii informacyjnej i komunikacyjnej (ICT) - 4 godz. - p. Bożena Romaniuk,

- zajęcia z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych - 3 godz. - p. Renata Hackiewicz,

alt
 
- wsparcie pedagogiczno-psychologiczne - 3 godz. - p. Justyna Janik.

alt
 
Koordynatorem szkolnym projektu jest p. Urszula Świder, a opiekunem gminnym p. Dorota Szpura.

W ramach projektu szkoła została doposażona w dodatkowe pomoce dydaktyczne, które uatrakcyjniają zajęcia dodatkowe.

13 listopada 2013 r. odbyła się wycieczka do Siedlec zorganizowana dla uczestników projektu "Dziecięca Akademia Przyszłości". Wraz z opiekunkami p. Anną Wawryniuk i p. Barbarą Kłykocińską 24 dzieci obejrzało film 3D pt. "Asterix i Obelix w służbie Jej Królewskiej Mości". Za szczególnie atrakcyjne uczestnicy uznali zajęcia ruchowe w sali zabaw "Młynek", w której korzystali z licznych atrakcji m.in. basenu z piłeczkami, zjeżdżalni, huśtawek i trampoliny.
Wycieczka była bezpłatna. Bilety wstępu zostały zakupione w ramach projektu współfinansowanego prrzez Unię Europejską, a przejazd autokarem opłacił beneficjent, Urząd Gminy w Sarnakach.

Urszula Świder
koordynator projektu