Godło, herb

** Szkola Podst. w Sarnakach

*** im.Bohaterow Akcji V2

Szkoła Równych Szans VI

Zajęcia wyrównawcze z j. ang. - podsumowanie

 

Podsumowanie zajęć wyrównawczych z języka angielskiego

dla uczniów klasy VI SP

W roku szkolnym 2016/2017 w wymiarze 28 godzin,  odbyły się zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego przeznaczone dla uczniów klasy VI SP. W zajęciach wzięło udział 15 uczniów, w tym 2 dziewczyny i 13 chłopaków.

Głównym celem zajęć wyrównawczych z języka angielskiego było uzyskanie lepszych wyników w nauce, utrwalenie wcześniej zdobytych wiadomości w zakresie języka oraz niwelowanie deficytów wiedzy wynikających z nieznajomości struktur gramatycznych i słownictwa poprzez zastosowanie różnorodnych metod nauczania języków obcych.

W czasie zajęć uczniowie korzystali z technologii informacyjno – komunikacyjnej, przygotowywali plakaty, układali i odgrywali dialogi, śpiewali piosenki, tłumaczyli krótkie teksty. Nauka słownictwa  i powtórka czasów gramatycznych poprzez gry i zabawy językowe była rodzajem odskoczni od typowych zajęć lekcyjnych. Uczestnicy zajęć doskonalili różne formy pracy, a efekty swojej pracy uczniowie prezentowali na forum grupy.

Na zakończenie zajęć przeprowadzona została wśród uczniów ankieta podsumowująca, poprzez którą uczniowie udowodnili, że każdy z nich zdobył nowe kompetencje z zakresu języka angielskiego.

Emilia Orzepowska

 

Zajęcia z j. angielskiego - podsumowanie

 

Podsumowanie zajęć pozalekcyjnych z języka angielskiego dla uczniów klasy VI SP

W roku szkolnym 2016/2017 w wymiarze 28 godzin,  odbyły się zajęcia pozalekcyjne z języka angielskiego przeznaczone dla uczniów klasy VI SP. W zajęciach wzięło udział 8 uczniów, w tym 5 dziewczyn i 3 chłopaków.

W czasie zajęć uczniowie w celu przygotowywania plakatów i gazetek na temat obyczajów  i kultury krajów anglojęzycznych oraz o tematyce związanej z geografią i historią krajów anglojęzycznych, korzystali z technologii informacyjno – komunikacyjnej. Uczestnicy zajęć wielokrotnie przedstawiali dialogi wcielając się w różne role, śpiewali piosenki, oglądali filmy kulturowe. Doskonalili różne formy pracy, a efekty swojej pracy uczniowie prezentowali na forum grupy.

Na zakończenie zajęć uczniowie wypełnili ankiety, w których udowodnili, że każdy z nich zdobył nowe kompetencje z zakresu języka angielskiego.

 

Emilia Orzepowska

Zajęcia mat.-wyr. w IIIa - podsumowanie

 

 

W roku szkolnym 2016/2017 kilkoro uczniów klasy IIIa uczestniczyło w zajęciach matematyczno – wyrównawczych w ramach projektu Szkoła Równych Szans VI. Odbyło się 28 zajęć, których głównym celem było rozwijanie u dzieci kompetencji matematycznych, a  w szczególności: doskonalenie techniki liczenia w obrębie czterech działań, kształtowanie pojęć czasowych, kształtowanie matematycznych umiejętności praktycznych oraz rozwijanie logicznego myślenia.  Uczniowie bardzo chętnie i systematycznie uczestniczyli w zajęciach. Podobało się im, że mogą pracować w małej grupie o podobnych umiejętnościach. Uznali, że zajęcia były ciekawe i pomogły im w lepszym opanowaniu poznanego na lekcjach materiału.  

20170426 115513

Barbara Kłykocińska

 

 

Podsumowanie zaj. mat. w kl. IV-V

 

Informacja podsumowująca zajęcia wyrównawcze z matematyki klas IV-V realizowane w ramach projektu SRS VI

Na zajęciach uczniowie rozwiązując zadania rozwijali sprawność rachunkową, pamięć oraz umiejętność logicznego rozumowania. Poprzez pracę w grupach kształcili umiejętność przedstawiania rozwiązania zadania w sposób czytelny i wyrabiali nawyk sprawdzania uzyskanych rozwiązań. Karty pracy wykorzystywane na zajęciach przyzwyczajały uczniów do samodzielnego uczenia, pracowitości i analizy prostych zagadnień i problemów matematycznych. Gry i zabawy komputerowe pozwalały na utrwalanie zdobytych umiejętności.

U  dzieci korzystających z  zajęć pojawił się  wzrost możliwości intelektualnych. Nastąpiło wyciszenie postaw lękowych. Dzieci chętnie zabierały głos , nie bały się, że sposób ich rozwiązania zadania będzie błędny. Zaczęły zachowywać się bardziej racjonalnie w  sytuacjach problemowych. Nie uciekały przed sytuacjami trudnymi, tylko próbowały zadanie rozwiązać jeszcze raz. Poprawiły się również oceny otrzymywane na lekcjach matematyki.

Uczniowie uzyskali większą sprawność w zakresie:

  1. 1. Rachunku pamięciowego, szacowania wyników, algorytmów działań, dokonywania obliczeń.
  2. 2. Rozwiązywania zadań tekstowych związanych z codziennością.
  3. 3. Odczytywania informacji z tabel, rysunków i diagramów.
  4. 4. Formułowania w języku matematyki prostych problemów, spotykanych w środowisku ucznia.
  5. 5. Logicznego myślenia, czytania ze zrozumieniem oraz formułowania wniosków.
  6. 6. Wyrównali braki, nieznacznie poprawili oceny z przedmiotu, chętniej zgłaszają się do odpowiedzi.

Dzięki uczestniczeniu w zajęciach uczniowie mają mniejszą skalę niepowodzeń szkolnych. Po przeprowadzeniu diagnozy i dokonaniu analizy zbiorczej stwierdzam, iż każdy z uczestników zajęć osiągnął sukces na miarę swoich możliwości.

Uczniowie zakończyli udział w projekcie.

Jolanta Kołaczkowska

 

Zajęcia teatralne IIa - podsumowanie

 

 

Podsumowanie z zajęć teatralnych realizowanych przez uczniów klasy IIa 

 

W roku szkolnym 2016/2017 odbyły się, w wymiarze 40 godzin,  zajęcia teatralne dla uczniów klas IIa Szkoły Podstawowej w Sarnakach. Spotkania uczestników zajęć teatralnych odbywały się w czwartki, zgodnie z przyjętym harmonogramem. W zajęciach uczestniczyło 14 uczniów (cała klasa), w tym 5 chłopców i 9 dziewczynek.

   Głównym celem programu było:

Czytaj więcej: Zajęcia teatralne IIa - podsumowanie