Godło, herb

** Szkola Podst. w Sarnakach

*** im.Bohaterow Akcji V2

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA ZDALNEGO NAUCZANIA

 

 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej, jako: „RODO”), informujemy Panią/Pana o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy dane osobowe gromadzone w związku realizacją procesu kształcenia z wykorzystaniem metod i technik nauki na odległość (dalej: zdalne nauczanie), a także o przysługujących Państwu prawach, wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych:

informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku ze zdalnym nauczaniem jest Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Akcji V2, ul. 3 Maja 27, 08-220 Sarnaki
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez: email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres Administratora danych;
 3. Dane osobowe ograniczone do niezbędnego minimum będą przetwarzane w celu prowadzenia kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19.
 4. Dane osobowe dla potrzeb zdalnego nauczania przetwarzane będą w zakresie:
  • imię (imiona) nazwisko,

  • adres poczty e-mail, nr telefonu,

  • informacje o: uczęszczaniu ucznia do Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Akcji V2, okresie uczęszczania ucznia do szkoły i klasie, do której uczeń uczęszcza,

 5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art.6 ust. 1 lit. c RODO (tj. obowiązek prawny ciążący na administratorze) oraz 6 ust. 1 lit. e RODO (realizacja wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym) w związku z realizacją:
   • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.)
   • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w punkcie 3 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz GOOGLE LLC świadczące usługę G-Suite dla szkół i uczelni, którym administrator powierzył dane w ramach kształcenia na odległość.
 7. Dane osobowe nie będą podlegać automatycznym sposobom przetwarzania danych opierających się na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w szczególności nie będą podlegać profilowaniu.
 8. Dane mogą być przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy w celu realizacji usługi nauki zdalnej, jednakże w takim przypadku są odpowiednio zabezpieczone co gwarantuje dostawca usługi w stosownej umowie z Administratorem.
 9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 10. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby prowadzenia kształcenia na odległość jest wymogiem wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Bez przetwarzania ww. danych osobowych realizacja nauczania na odległość nie będzie możliwa.
 11. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
   1. prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, w przypadkach o których mowa w art. 15 RODO;
   2. prawo żądania sprostowania/poprawienia danych osobowych, w przypadkach o których mowa w art. 16 RODO;
   3. prawo żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w art. 17 RODO;
   1. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
   2. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

Informacja o monitoringu

 

Informacja dla pracowników, uczniów, rodziców oraz innych osób wchodzących na teren szkoły

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Akcji V2 w Sarnakach informuje, iż w dniu 25 maja 2018 r. weszły w życie dwa akty prawne regulujące ochronę danych osobowych:

a.Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych/…/

b.Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. 2018,poz.1000). Ustanowiono nową podstawę prawną dla monitoringu wizyjnego w szkołach. Patrz art. 108a Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (DZ.U. 2017 poz. 59 / z późniejszymi zmianami/).

Monitoring wizyjny działa w naszej szkole od roku 2009. Oznacza to, iż Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Akcji V2 w Sarnakach nie wprowadza - lecz kontynuuje monitoring wizyjny jako niezbędny dla zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz ochrony mienia.

Zgodnie z art. 108 a monitoringowi / rejestracji obrazu/ podlegają niżej wymienione obszary:

 1. tereny szkolne wokół budynków szkoły,
 2. korytarze szkolne,
 3. wejścia do szkoły, schody,
 4. szatnie służące do zdjęcia odzieży wierzchniej

W celu uszanowania prawa / m.in. do prywatności i godności / monitoring szkolny nie obejmuje niżej wymienionych pomieszczeń:

 1. ubikacje,
 2. łazienki i szatnie/przebieralnie w-f/,
 3. sale lekcyjne, stołówka,
 4. gabinet logopedy szkolnego,
 5. gabinet pedagoga szkolnego,
 6. pokoje nauczycielskie / w tym pokoje nauczycieli W-F/,
 7. świetlice, biblioteka,

Informuję,

iż nagrania monitoringu szkolnego szkoła przechowuje przez okres nie dłuższy niż 30 dni od dnia nagrania - a w przypadku, gdyby zapis obrazu stanowił dowód w postępowaniu, do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

Administratorem danych jest: Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Akcji V2, ul. 3 Maja 27, 08-220 Sarnaki, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. tel: 83 3599111

Kontakt do inspektora ochrony danych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. tel. 83 3599111

 

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

 

Realizując wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Akcji V2 w Sarnakach przekazuje Państwu informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych w Szkole Podstawowej, a także informuje o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

 1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Akcji V2, ul. 3 Maja 27, 08-220 Sarnaki, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. tel: 83 3599111
 2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Pani Edyta Golwiej, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. tel. 83 3599111
 3. Dane będą przetwarzane do celów w zakresie niezbędnym do prowadzenia działalności dydaktyczno- wychowawczej oraz wykonywania czynności związanych z organizacją pracy szkoły, bądź w innych przypadkach na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu określonym przy pozyskiwaniu przez Administratora danych osobowych przedmiotowej zgody.
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w punkcie 3 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.
 7. Podanie danych osobowych ma charakter obowiązkowy, jeżeli podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.
 8. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 9. Osobie, której dane osobowe dotyczą - przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
 10. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do cofnięcia zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 11. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.