Godło, herb

Gimnazjum im.Bohaterów Akcji V2

w Sarnakach

Wywiadówka

 

wyw

 

Na początku zebranie ogólne w szkolnej stołówce ok. 30 min. 

Porządek zebrania z rodzicami

  1. Przedstawienie wyników egzaminu zewnętrznego.
  2. Organizacja świetlicy  w bieżącym roku szkolnym.
  3.  Zmiany w statucie szkoły.

 

Następnie zebrania w klasach, podczas których wybrane zostaną rady oddziałowe oraz omówione sprawy klasowe.

Przewodniczący Rad Oddziałowych tworzą Radę Rodziców Szkoły. Ok. 18.00 Przewodniczący Rad Oddziałowych spotykają się w stółowce szkolnej, by wybrać Zarząd Rady Rodziców, Komisję Rewizyjną. Do obowiązków Rady Rodziców należy uchwalenie Programu Wychowawczo – Profilaktycznego Szkoły  oraz wydanie opinii w sprawie dni wolnych od zajęć  dydaktyczno  – wychowawczych.

 

Wszystkich Rodziców serdecznie zapraszamy na pierwsze w tym roku szkolnym spotkanie. Przypominamy o zapisie w naszym szkolnym statucie:

  1. Rodzice są zobowiązani do uczestniczenia w zebraniach z rodzicami.
  2. Rodzice, którzy nie uczestniczą w zebraniach z rodzicami ani nie kontaktują się z wychowawcą klasy i nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne sprawiające uczniom poważniejsze trudności, nie mogą powoływać się na brak informacji o postępach w nauce dziecka oraz o przewidywanych dla niego ocenach okresowych i rocznych.

 

 

 

Newsflash