Godło, herb

Gimnazjum im.Bohaterów Akcji V2

w Sarnakach

Rada Rodziców 2016/2017

Skład Zarządu Rady Rodziców w roku szkolnym 2016/2017:

 

Jacek Golwiej – przewodniczący 

Joanna Lutkiewicz – zastępca przewodniczącego 

Ewa Chybowska – sekretarz 

Emilia Malinowska – członek

PawełStachowicz – członek

 

Skład Komisji Rewizyjnej:

Sylwia Molenda  – przewodnicząca

Małgorzata Izdebska – członek 

Anna Kałan  – członek

 

Wysokość składki na Radę Rodziców:

  • 40 zł – gdy do szkoły chodzi jedno dziecko z rodziny;
  • 60 zł – gdy do szkoły chodzi dwoje lub więcej dzieci z rodziny.

 

Rada Rodziców Zespołu Szkół Szkół w Sarnakach stanowi reprezentację rodziców wszystkich uczniów. Rada jest organem społecznym i samorządnym, współdziałającym z Dyrektorem, Radą Pedagogiczną, organem prowadzącym i nadzorującym Szkołę oraz innymi organizacjami i instytucjami, w realizacji ustawowych zadań Szkoły.

CELE I ZADANIA RADY

1. Głównym celem Rady jest działanie na rzecz wychowawczej i opiekuńczej funkcji szkoły.

2.    Do zadań Rady należy w szczególności:

Pobudzanie i organizowanie różnych form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły a w tym:

- zapewnianie rodzicom, we współdziałaniu z innymi organami szkoły rzeczywistego wpływu na działalność szkoły przez:

§ znajomość zadań i zamierzeń dydaktyczno–wychowawczych szkoły

§ uzyskanie w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swojego dziecka i jego postępów lub trudności

§ znajomość regulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

§ uzyskiwania porad w sprawie wychowania i kształcenia swoich dzieci

§ wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy szkoły,

- gromadzenie funduszy niezbędnych do wspierania działalności szkoły, a także ustalanie zasad użytkowania tych funduszy,
- współudział w bieżącym i perspektywicznym programowaniu pracy szkoły,
- pomoc w doskonaleniu organizacji i warunków pracy,
- współpraca ze środowiskiem lokalnym,
- udzielanie pomocy innym organizacjom społecznym działającym w szkole,
- organizowanie działalności mającej na celu podnoszenie kultury pedagogicznej w rodzinie i środowisku lokalnym,
- podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych dla szkoły, zwłaszcza na działalność wychowawczą i pozalekcyjną,
- tworzenie klimatu twórczej współpracy jak najliczniejszej grupy rodziców ze szkołą.

 

Newsflash